Audyt i wdrażanie kontroli zarządczej


Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego i efektywnego zarządzania publicznymi środkami finansowymi. Jest to system procedur, praktyk i działań, które mają na celu zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i skuteczny.

Instytucję kontroli zarządczej reguluje ustawa o finansach publicznych, a do jej wdrożenia zobowiązane są wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

Cel audytu

Głównym celem audytu kontroli zarządczej jest zapewnienie, że wdrożone mechanizmy kontroli są odpowiednie i skuteczne w zapobieganiu błędom, nieprawidłowościom oraz potencjalnym nadużyciom. Audyt ma również na celu ocenę, czy kontrola zarządcza jest zgodna z obowiązującymi przepisami i standardami, jak również identyfikację obszarów wymagających poprawy i zalecenie odpowiednich działań naprawczych.

Zakres naszych usług:

1. Ocena struktury organizacyjnej i odpowiedzialności w zakresie kontroli zarządczej:

 • Analizujemy hierarchię i strukturę organizacyjną jednostki, aby upewnić się, że jest ona logiczna i sprzyja efektywnej kontroli.
 • Sprawdzamy, czy podział obowiązków i odpowiedzialności jest jasny i czy nie ma ryzyka konfliktu interesów.
 • Weryfikujemy, czy w jednostce są wyznaczone osoby lub zespoły odpowiedzialne za kontrolę zarządczą, oraz czy ich kompetencje są odpowiednio zdefiniowane.

2. Weryfikacja procedur i instrukcji operacyjnych:

 • Przeglądamy dostępne procedury i instrukcje, aby ocenić, czy są one aktualne i czy odpowiadają na potrzeby jednostki.
 • Sprawdzamy, czy procedury są zrozumiałe dla pracowników i czy są one przestrzegane w codziennej pracy.
 • Oceniamy, czy procedury są regularnie przeglądane i aktualizowane w odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne.

3. Ocena systemów informatycznych pod kątem ich zabezpieczeń:

 • Analizujemy systemy IT, aby upewnić się, że posiadają one odpowiednie zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
 • Sprawdzamy, czy procedury tworzenia kopii zapasowych i zarządzania dostępem są odpowiednie i czy są regularnie testowane.

5. Analiza ryzyka w kluczowych obszarach działalności:

 • Identyfikujemy i oceniamy potencjalne ryzyka, które mogą wpłynąć na działalność jednostki.
 • Oceniamy skuteczność istniejących planów zarządzania ryzykiem i procedur reagowania na incydenty.

6. Sprawdzenie skuteczności kontroli w zakresie przeciwdziałania nadużyciom:

 • Oceniamy, jak jednostka radzi sobie z wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom.
 • Weryfikujemy, czy są prowadzone regularne szkolenia z zakresu etyki i przestrzegania standardów postępowania.
 • Sprawdzamy, czy istnieją procedury umożliwiające zgłaszanie podejrzeń o nadużycia i czy są one skutecznie wykorzystywane.

Jako firma audytorska, oferujemy nie tylko audyt istniejących systemów kontroli zarządczej, ale również świadczymy usługi doradcze w zakresie opracowywania i wdrażania procedur kontroli zarządczej. Nasze działania w tym obszarze obejmują:

7. Opracowywanie procedur kontroli zarządczej:

 • Na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia tworzymy spersonalizowane procedury kontroli zarządczej, które są dostosowane do specyfiki działalności jednostki sektora publicznego.
 • Przygotowujemy kompleksowe dokumenty, które definiują kluczowe procesy i mechanizmy kontroli, mające na celu ochronę aktywów, zapewnienie efektywności operacyjnej i rzetelności raportowania finansowego.
 • Opracowujemy procedury w taki sposób, aby były one zrozumiałe i łatwe do wdrożenia przez wszystkich pracowników jednostki.

8. Wdrażanie procedur kontroli zarządczej:

 • Pomagamy w implementacji nowych procedur, zapewniając wsparcie na każdym etapie wdrożenia.
 • Monitorujemy proces wdrażania procedur i dostarczamy bieżące wsparcie, aby upewnić się, że nowe systemy kontroli są efektywnie integrowane z codzienną działalnością jednostki.

9. Wsparcie po wdrożeniu:

 • Po wdrożeniu nowych procedur kontroli zarządczej, oferujemy dalsze wsparcie w celu zapewnienia, że są one skutecznie stosowane i utrzymywane.
 • Przeprowadzamy regularne przeglądy i aktualizacje procedur, aby upewnić się, że nadal są one adekwatne do zmieniającego się otoczenia prawnego i operacyjnego jednostki.
 • Oferujemy doradztwo w zakresie ciągłego doskonalenia procesów kontroli zarządczej, aby nasi klienci byli zawsze o krok przed ewentualnymi wyzwaniami.

Nasze usługi są zaprojektowane tak, aby zapewnić jednostkom sektora publicznego narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania ryzykiem, zgodnością i kontrolą wewnętrzną. Rozumiemy, że każda jednostka jest unikalna, dlatego nasze podejście jest zawsze indywidualnie dostosowane do potrzeb i wymagań naszych klientów.

Korzyści z przeprowadzenia audytu

Zwiększenie efektywności operacyjnej

Przeprowadzenie audytu kontroli zarządczej w jednostce sektora publicznego jest działaniem, które przynosi znaczące korzyści dla organizacji. To proces, który pozwala na głęboką introspekcję i analizę wewnętrznych mechanizmów działania, co z kolei prowadzi do odkrycia możliwości usprawnień operacyjnych. Dzięki audytowi, jednostki mogą nie tylko zoptymalizować swoje procesy, ale również osiągnąć znaczące oszczędności kosztów poprzez eliminację nieefektywnych praktyk i procedur.

Zapewnienie zgodności z przepisami

Audyt kontroli zarządczej to również klucz do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami rachunkowości. W sektorze publicznym, gdzie regulacje są szczególnie rygorystyczne, audyt pomaga w uniknięciu potencjalnych sankcji, co jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego wizerunku i zaufania publicznego.

Wzmocnienie zarządzania ryzykiem

Jednocześnie, audyt ten jest fundamentem solidnego zarządzania ryzykiem. Pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń i wdrożenie skutecznych mechanizmów ich minimalizacji. To nie tylko chroni jednostkę przed błędami i nadużyciami, ale również zapewnia, że jest ona przygotowana na różne nieprzewidziane okoliczności.

Poprawa transparentności i odpowiedzialności

Transparentność i odpowiedzialność to kolejne obszary, w których audyt kontroli zarządczej wnosi istotny wkład. Jasno określone procedury i mechanizmy kontroli ułatwiają monitorowanie działań i ocenę pracy pracowników, co przekłada się na wzrost odpowiedzialności na wszystkich szczeblach organizacji.

Wzrost zaufania interesariuszy

Zaufanie interesariuszy, w tym obywateli, dostawców i partnerów, jest kluczowe dla funkcjonowania jednostek publicznych. Regularne audyty i skuteczne systemy kontroli zarządczej budują to zaufanie, pokazując, że jednostka działa transparentnie, efektywnie i zgodnie z najwyższymi standardami.

Wsparcie w podejmowaniu decyzji

W kontekście zarządzania, audyt dostarcza cennych informacji, które są wykorzystywane do strategicznego planowania i podejmowania decyzji. Lepsze zrozumienie wewnętrznych procesów pozwala na bardziej efektywne alokowanie zasobów i kierowanie działaniami organizacji.

Podniesienie standardów etycznych

Nie można również pominąć wpływu audytu na etykę organizacyjną. Proces ten często skutkuje podniesieniem standardów etycznych i promowaniem kultury odpowiedzialności i uczciwości, co jest nieocenione w sektorze publicznym.

Ochrona aktywów

Ostatecznie, audyt kontroli zarządczej jest nie tylko narzędziem zapewniającym zgodność z przepisami i ochronę przed ryzykiem. To strategiczny atut, który pomaga jednostkom publicznym w realizacji ich misji z maksymalną efektywnością, integralnością i odpowiedzialnością społeczną.

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry