Audyt finansowo-księgowy


Audyt finansowo-księgowy to kompleksowy proces badania i oceny systemów rachunkowości oraz sprawozdań finansowych jednostki. Jego głównym zadaniem jest dostarczenie pewności co do rzetelności i wiarygodności prezentowanych informacji finansowych oraz zgodności działań jednostki z obowiązującym prawem.

Cel audytu

Audyt analizuje różne obszary szeroko pojętej księgowości w celu określenia sytuacji ekonomicznej firmy oraz zgodności działań z obowiązującym prawem. Dzięki audytowi interesariusze jednostki (np. akcjonariusze, wierzyciele, inwestorzy) mogą uzyskać pewność, że prezentowane informacje finansowe są rzetelne i wiarygodne.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

1. Sprawozdania finansowe:

 • Badamy roczne i półroczne sprawozdania finansowe, aby upewnić się, że są one zgodne z obowiązującymi standardami rachunkowości i przepisami prawa. Usługa ta uzależniona jest od naszych możliwości operacyjnych.

2. Rozliczenia pieniężne:

 • Sprawdzamy przepływy pieniężne, w tym wpływy i wypływy, oraz ich prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych.
 • Zapewniamy, że wszystkie transakcje są właściwie dokumentowane i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację finansową firmy.

3.Rozrachunki i roszczenia:

 • Analizujemy zobowiązania i należności, w tym te wynikające z umów handlowych oraz zobowiązania publiczno-prawne, takie jak podatki czy składki na ubezpieczenia społeczne.
 • Weryfikujemy, czy wszystkie rozrachunki są aktualne i prawidłowo klasyfikowane.

4. Gospodarka materiałowa:

 • Kontrolujemy stany magazynowe, wycenę zapasów oraz ich obrót. Sprawdzamy, czy procesy te są efektywne i czy nie dochodzi do nieprawidłowości, takich jak nadużycia czy straty.

5. Aktywa finansowe:

 • Oceniamy wartość i klasyfikację aktywów finansowych, takich jak inwestycje czy udziały w innych jednostkach.
 • Upewniamy się, że są one wyceniane zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami.

6. Kapitały własne i fundusze specjalne:

 • Analizujemy składniki kapitału własnego, w tym kapitał zakładowy, rezerwy oraz zyski i straty z lat poprzednich.
 • Weryfikujemy, czy fundusze specjalne są utworzone i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i regulacjami.

7. Wycena aktywów i pasywów:

 • Oceniamy metody wyceny stosowane przez firmę, w tym wycenę środków trwałych, inwestycji finansowych czy zobowiązań długoterminowych.

8. Kadry i płace:

 • Przeprowadzamy weryfikację spraw kadrowych i płacowych, w tym prawidłowość naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i innych świadczeń pracowniczych.

9. Operacje gospodarcze:

 • Grupujemy i redefiniujemy operacje gospodarcze na kontach, weryfikując prawidłowość przeprowadzanych transakcji.

Korzyści z przeprowadzenia audytu

Zwiększenie zaufania

Przeprowadzanie audytu finansowo-księgowego przynosi wiele korzyści, które są kluczowe dla utrzymania zdrowych podstaw operacyjnych i strategicznych. Audyt zapewnia rzetelność i wiarygodność sprawozdań finansowych, co z kolei buduje zaufanie wśród inwestorów, kredytodawców i partnerów biznesowych. Jest to fundament solidnej reputacji na rynku i  stabilności pozycji.

Zgodność z przepisami

Wykrywanie i zapobieganie nieprawidłowościom

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami rachunkowości jest nie tylko wymogiem, ale i gwarancją, że działalność jest prowadzona w sposób odpowiedzialny i etyczny. Audyty umożliwiają wczesne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości, co pozwala na szybką interwencję i minimalizację ryzyka finansowego. To z kolei chroni przed potencjalnymi sankcjami i pozwala na utrzymanie ciągłości operacyjnej.

Optymalizacja procesów

Poprawa zarządzania ryzykiem

Analiza procesów księgowych i finansowych podczas audytu często prowadzi do odkrycia możliwości ich optymalizacji. Dzięki temu można zwiększyć efektywność operacyjną, co przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów i redukcję kosztów. Poprawa zarządzania ryzykiem finansowym jest kolejnym aspektem, który ma bezpośredni wpływ na stabilność i możliwości rozwojowe firmy.

Ułatwienie dostępu do finansowania

Wsparcie strategiczne dla zarządu

Rzetelne sprawozdania finansowe są często kluczowym elementem w procesie pozyskiwania finansowania. Regularne audyty zwiększają szanse na uzyskanie kredytów i inwestycji, co jest istotne dla realizacji długoterminowych planów rozwoju. Ponadto, audyty dostarczają zarządowi cennych informacji, które mogą być wykorzystane do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.

Transparentność dla akcjonariuszy

Transparentność działalności, którą zapewniają audyty, jest również nieoceniona dla akcjonariuszy. Dostarcza im ona szczegółowych i jasnych informacji o stanie finansowym firmy, co pozwala na lepsze zrozumienie jej wartości i potencjału. W rezultacie, audyty finansowo-księgowe nie są tylko narzędziem kontroli, ale przede wszystkim środkiem do poprawy działalności, zwiększenia jej efektywności i budowania zaufania wśród wszystkich interesariuszy.

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry